Verklig huvudman

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska en verksamhetsutövare utreda om bolaget har en verklig huvudman eller om en alternativ verklig huvudman måste utses. En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Vissa företag behöver inte ange verklig huvudman till Bolagsverket men måste ändå lämna uppgifterna till Ziklo Bank enligt penningtvättslagen.

En persons axel och laptop.

Vem eller vilka är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ensam eller tillsammans med närstående kontrollerar mer än 25% av andelarna eller rösterna i företaget eller på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över företaget. För de företagskunder där det inte finns en verklig huvudman ska en befattningshavare utses, såsom VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare.

Ziklo Bank är skyldig att kontrollera de uppgifter som lämnas mot Bolagsverkets register över verkliga huvudmän, kontrollera därför att era uppgifter hos Bolagsverket är aktuella för att undvika förseningar i handläggningen av ert ärende.

I samband med insamling av uppgifter om verklig huvudman behandlar vi personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy.

Bolag som inte behöver lämna uppgift om verklig huvudman

Bolag som är ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag) eller ett dotterföretag till ett sådant bolag behöver inte ange verklig huvudman till Ziklo Bank.

En bäck sedd från insidan av en bil.
Toppen av ett höghus.

Alternativ huvudman – för de företag som saknar huvudman

Finns det ingen verklig huvudman ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör, firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande anses vara verklig huvudman, en så kallad alternativ huvudman. Ziklo Bank ska enligt penningtvättslagen veta vem som är verklig huvudman hos samtliga kunder oavsett bolagstyp (enda undantagen är de i ovanstående stycke).

Fysiska personer som direkt eller via andra bolag äger eller kontrollerar företaget

Samtliga bolag (som inte är undantagna enligt ovan) ska ange verklig huvudman, finns ingen ska en utses. Ange namn, bosättningsland och personnummer för verklig huvudman. Saknar en verklig huvudman svenskt personnummer ska fullständigt födelsedatum anges, ÅÅÅÅMMDD. 

Vad betyder PEP och RCA?

PEP - Politically Exposed Person / Person i politiskt utsatt ställning

PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation eller är närstående (RCA) till eller har en medarbetare som anses vara PEP. Ange befattning och i vilket land som personen var verksam som PEP. Som viktig offentlig funktion avses:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 2. parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier
 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 8. i en internationell organisation avses direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster

RCA - Relatives and Close Associates / Familjemedlemmar och kända medarbetare

Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses:

 1. en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
 2. en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
 3. en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP