Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sammanfattning av Ziklo Banks åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (publicerad januari 2024)

Ziklo Bank (nedan kallat Ziklo) ägs av de svenska Volvohandlarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och till 50 % av Volvo Personvagnar AB. Företaget grundades 1959 och erhöll I juli 2008 tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse.

Ziklo ser arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism som en naturlig del av verksamheten där banken ska verka för att vara en sund aktör på en sund marknad. Ziklo tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt som innebär att omfattningen av åtgärder, förfaranden, kontroller m.m. fortlöpande anpassas efter riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ziklo efterlever nationella penningtvättsregelverk och säkerställer genom interna kontroller och granskningar att lagar, föreskrifter, interna styrdokument och rutiner följs. En oberoende funktion granskar och utvärderar att Ziklos AML-arbete är ändamålsenligt och effektivt.

Ziklos arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism är omfattande och inkluderar bland annat:

  • Dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
  • Inhämtande av kundkännedom, inkluderat verklig huvudmans uppgifter, både vid onboarding samt löpande för att hålla uppgifterna aktuella.
  • Identifiering av samtliga kunder och kontroll av kunders identitet samt deras företrädare.
  • Transaktionsmonitorering – granskning av transaktioner för att upptäcka avvikelser och misstänkta beteenden.
  • Dagliga kontroller av kunder mot PEP- och sanktionslistor.
  • Riskklassificering på kundnivå baserat på bl.a. kundkännedom, produkt och geografi.
  • Riskbedömning av Ziklos produkter och tjänster.
  • Utbildning av personal avseende vårt preventiva arbetssätt mot penningtvätt och finansiering av terrorism där utbildningen anpassas till den anställdes arbetsuppgifter.

Bankens AML-organisation

Inom AML-funktionen har Ziklo utsett en Särskild befattningshavare och en AML-ansvarig i första linjen, en Centralt funktionsansvarig i andra linjen samt en extern oberoende granskningsfunktion i tredje linjen.