Bolagsstyrning
Hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt

Ziklo Banks huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

ÅRSREDOVISNINGEN 2023
”Vår vision är att bygga den ledande banken för framtidens mobilitet.”

Vi lämnar nu ett bra verksamhetsår och ett historiskt starkt resultat bakom oss, och känner nu stor ödmjukhet inför 2024. 

Hur bolaget är organiserat

Styrningen av Ziklo Bank sker genom bolagsstämman via styrelsen och den verkställande direktören (VD).

Bolagsstyrnings­rapporter

Ziklo Bank har från och med 2017 valt att frivilligt ansluta sig till Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolagsstyrningskoden har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts. Ziklo Banks bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och koden.

Bolagsstyrnings­rapporter

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ziklo Banks högsta beslutande organ. Årsstämman hålls under första halvan av kalenderåret. På årsstämman lämnas information om bankens utveckling under det gånga året och beslut tas gällande fastställelse av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet. Stämman beslutar även om sammansättning av bankens styrelse, styrelse- och revisionsarvoden samt val av extern revisor.


Årsstämman 2024 kommer hållas torsdag den 4 juni på bankens kontor i Göteborg.

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans beredningsorgan för att förbereda val av styrelse och revisor. Valberedningens förslag presenteras sedan i kallelsen till årsstämman. Ziklo Bank ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av representanter för var och en av de största aktieägarna som önskar utse en sådan. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts av bolagsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 1. Förslag till stämmoordförande.
 2. Förslag till styrelse och suppleanter.
 3. Förslag till styrelseordförande och vice styrelseordförande.
 4. Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för kommittéarbete.
 5. I förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor.
 6. Vidarebefordra information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.
 7. I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valet av ledamöter till styrelsen görs utifrån bankens lämplighetsbedömning, rekryterings- och mångfaldspolicy.

Ziklo Banks valberedning består av Sten Brandt som företrädare för AB Volverkinvest, Maria Hemberg som företrädare för Volvo Personvagnar AB och Urmas Kruusval som oberoende ledamot.

Revisor

Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till bankens revisor med auktoriserade revisorn Anders Tagde som huvudansvarig. 

Lämplighets­bedömning

I samband med att vissa ledande befattningar tillsätts genomförs en lämplighetsbedömning.

Lämplighetsbedömningar ska utföras på:

 • Styrelsemedlemmar
 • VD
 • Ledningsgruppsmedlemmar
 • Ekonomichef
 • Kreditchef

Lämplighetsbedömning ska göras innan nytillsatt person tillträder om så är möjligt. Dock senast sex veckor efter tillträde. Lämpligheten bedöms enligt fastställd kravprofil för styrelsemedlemmar respektive ledande befattningshavare.

En förnyad lämplighetsbedömning av styrelsemedlem ska ske så snart relevanta händelser eller omständigheter motiverar en verifiering av fortsatt lämplighet. Dock ska alltid en förnyad bedömning göras efter tre år.

Ansvar för lämplighets­bedömning

Ny medlem i styrelsen

 • Valberedningarna för Volverkinvest och Volvo Car Corporation är informerade om vilka krav som gäller för lämplighetsbedömning.
 • Valberedningen nominerar och ledamot väljs på bolagsstämma.
 • Ziklo Bank anmäler ny medlem till Finansinspektionen enligt regelverket.

Styrelsens ersättningskommitté lämplighetsbedömer VD och Riskchef - innan de anställs. VD lämplighetsbedömer HR-chef. Övriga medlemmar i bankens ledningsgrupp samt kreditchef och ekonomichef lämplighetsbedöms av VD och HR-chef. Alla lämplighetsbedömningar ska ske enligt EBA:s ”Riktlinjer för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare”.

Silhuetten av en person som ritar på en whiteboard.

Instruktion för lämplighets­bedömning av styrelseledamot samt ledande befattningshavare

Insamling av personuppgifter 

Underlag till lämplighetsbedömningen som ska hämtas in är:

 • Den nominerade ledamotens ifyllda blankett avseende utbildning, erfarenhet, anseende och styrning.
 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Kreditupplysning via UC.
 • Utdrag från bolagsverket där det framgår hur många uppdrag ledamoten har och i vilka bolag.

Lämplighets­bedömning

Vid bedömningen av en ledamots/befattningshavares teoretiska erfarenhet bör man särskilt uppmärksamma utbildningens nivå och inriktning och huruvida den har med bankverksamhet och finansiella tjänster eller andra relevanta områden att göra.

Ledamoten/befattningshavaren ska ha tillräcklig med erfarenhet för att kritiskt granska och ifrågasätta ledningsfunktionens beslut och verksamhet. Administrativa överträdelser och begångna brott, dom eller åtal, överklagandenivån, straffet, skedet i den rättsliga processen och effekterna av eventuella rehabiliteringsåtgärder ska ingå i bedömning om gott anseende. De ackumulerade effekterna av flera mindre incidenter vilka var för sig inte påverkar en ledamots anseende men som sammantagna kan ha väsentlig påverkan bör beaktas. Undersök de bolag som ledamoten/befattningshavaren har uppdrag i – kontrollera via UC hur bolagen sköter sig, via Finansinspektionen om bolagen fått någon sanktion samt via Konsumentverket om bolagen är seriösa.

Utifrån styrelsens kravprofil ska valberedningen vid bedömningen se till att styrelsen som helhet täcker in hela kravprofilen. Finns intressekonflikter måste det redogöras till – Finansinspektionen – hur de ska hanteras.

Silhuetten av en kvinna.