Finansiella rapporter

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Definition av alternativa nyckeltal

* Definition i rapporter publicerade före 31/3 2023:
I årsredovisningen använder banken sig av resultat i relation till ingående eget kapital.
I kvartalsrapporter använder vi oss av uppräknat genomsnittligt årsresultat i relation till ingående eget kapital.

Alternativa nyckeltal Definition Syfte
Räntabilitet eget kapital, % * Periodens rörelseresultat (uppräknat till helårsresultat) med avdrag för beräknad skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittet är beräknat utifrån värdet vid varje månadsbokslut i perioden inklusive föregående årsbokslut, justerat för kapital hänförligt kommande utdelningar. Ge läsaren ytterligare information om bankens lönsamhet.
Avkastning på totala tillgångar, % Bankens avkastning i relation till totala tillgångar. Ge läsaren ytterligare information om bankens lönsamhet.
K/I-tal Summa kostnader i förhållande till summa intäkter. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet. 
K/I-tal exklusive kreditförluster Summa kostnader i förhållande till summa intäkter, exklusive räntenetto och kreditförluster. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet.
K/I-tal exklusive räntenetto och kreditförluster Summa kostnader i förhållande till summa intäkter, exklusive kreditförluster. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet.
Kreditförluster/utlåning, % Summa av konstaterade kreditförluster i relation till utlåning. Ge läsaren ytterligare information om kreditförlusternas relativa storlek i förhållande till den totala utlåningen.
Inlåning/utlåning, % Total inlåning i relation till utlåning. Ge läsaren ytterligare information om inlåningens relativa storlek i relation till den totala utlåningen.
Räntenetto/ø utlåning, % Bankens räntenetto i relation till Ø utlåning, vilket motsvarar snittet av föregående år och årets utlåning samt leasingobjekt. Ge läsaren ytterligare information om räntenettots relativa storlek i förhållande till den genomsnittliga utlåningen.
Kreditförluster/ø utlåning, % Bankens kreditförluster i relation till Ø utlåning, vilket motsvarar snittet av föregående år och årets utlåning samt leasingobjekt. Ge läsaren ytterligare information om kreditförlusternas relativa storlek i förhållande till den genomsnittliga utlåningen.
Medelantal anställda Medelantalet anställda under året. Ge läsaren ytterligare information om det genomsnittliga antalet fastanställda inom banken.Nyckeltal definierade i kapitaltäcknings­regelverket

Total kapitalrelation %

Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar.

Kärn­primär­kapital­relation %

Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar.

Total kapitalrelation utan övergångsregler, %

Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler, %

Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

Resultat/Riskvägda tillgångar %

I årsredovisningen använder banken sig av resultat i relation till riskvägda tillgångar. I kvartalsrapporter använder vi oss av uppräknat genomsnittligt årsresultat i relation till riskvägda tillgångar.

Likviditetstäckningsgrad (LCR) %

Likviditetstäckningsgraden är en viktig del av Baselfördragen, eftersom den fastställer mängden likvida tillgångar som finansiella institutioner måste inneha. Banker måste inneha en särskild mängd höglikvida tillgångar, som likvida medel eller statsskuldväxlar, som motsvarar eller är större än deras nettoutflöde av pengar under en 30-dagarsperiod (täckningsgraden måste vara minst 100 %).

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) %

Net Stable Funding Ratio. Stabil nettofinansieringskvot. Likviditetsmått som ställer en banks stabila finansiering i relation till dess illikvida tillgångar under ett stressat års scenario.

Bruttosoliditet (LR) %

Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått.