Organisation

Ziklo Banks VD, Joel Graffman, är ansvarig för bankens löpande förvaltning och ska utföra den uppgiften i enlighet med gällande lagstiftning och regler, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, styrelsens VD-instruktion samt andra väsentliga instruktioner utfärdade av styrelsen.

Joel Graffman, Verkställande Direktör

Ledning

Bankens ledningsgrupp består av 7 personer. Förutom VD ingår:

 • Andreas Bondesson, vVD
 • Marianne Moberg, CIO
 • Gunnar Ekeroth, CRO
 • Håkan Isaksson, CFO
 • Madeleine Bloom, CCO
 • Linda Pedersen, CPO
 • Johan Linder, CCO 

Grupperingarna träffas regelbundet och diskuterar strategifrågor gällande marknadsföring, ekonomi, affärsutveckling och resursfördelning. I ledningsgruppen sker den övergripande planeringen för bankens verksamhet.

Riskhantering och kontroll­funktioner

Riskhantering

Styrelsen ska se till att bankens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt policys och instruktioner för till exempel kreditgivningen och den övriga verksamheten.

I Ziklo Bank uppstår olika typer av risker såsom:

 • Kreditrisker
 • Koncentrationsrisker
 • Operativa risker
 • Likviditetsrisker
 • Strategiska risker
 • Ryktesrisker

Intern styrning och kontroll

Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken styrelsen, VD, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden: 

 • En ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten.
 • En tillförlitlig finansiell rapportering.
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Innebörden av ansvaret följer bland annat den associationsrättsliga och näringsrättsliga lagstiftning som banken tillämpar. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås.

Styrelsen ska:

 • Se till att det finns en från den operativa verksamheten oberoende funktion som granskar och utvärderar den interna kontrollen samt Riskkontroll och Regelefterlevnad.
 • Funktionen ska vara underställd styrelsen och närvara vid de styrelsesammanträden då funktionens rapporter behandlas.
 • Fastställa interna regler som anger internrevisionens ansvar, arbetsuppgifter och rutiner för rapportering.
 • Internrevisionen följer upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med styrelsens interna regler samt utvärderar bankens organisation och rutiner.

Genom god intern kontroll ska banken säkerställa en:

 • Ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten.
 • Tillförlitlig finansiell rapportering effektiv drift och förvaltning av informationssystem.
 • God förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera sina risker god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler samt god sed eller standard.

Intern kontroll kan uppdelas i administrativa- och redovisningsmässiga kontroller.

Administrativa kontroller ska främja effektiviteten och att säkerställa att bankens resurser disponeras i enlighet med styrelsens och VD:s intentioner.

 • Kontroll­funktioner

  Det är styrelsens uppgift att säkerställa en ändamålsenlig, robust och transparent organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringskanaler. Styrelsen ska vidare säkerställa att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur. Denna struktur ska förutom de oberoende kontrollfunktionerna för internrevision, regelefterlevnadsansvarig och riskkontroll också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapporterings- och redovisning.

 • Internrevision

  Internrevisionens uppdrag är att, oberoende från verksamheten och på styrelsens uppdrag, biträda styrelsen och ledningen hos Ziklo Bank att på ett objektivt sätt utvärdera bankens kontrollsystem, efterlevnad av interna och externa regler samt den interna kontrollens effektivitet. Internrevisionen ska, då fel och brister identifieras, lämna förslag till förbättringar samt utvärdera effektiviteten och säkerheten i verksamhetsprocesserna och bidra till att målen för verksamheten uppnås.

Funktionen för internrevision ska bland annat:

 • Arbeta efter en aktuell och riskbaserad revisionsplan, fastställd av styrelsen.
 • Granska och regelbundet utvärdera om Ziklo Banks organisation, styrningsprocesser, IT-system, modeller och rutiner är ändamålsenliga och effektiva.
 • Granska och utvärdera om Ziklo Banks interna kontroller är ändamålsenliga och effektiva.
 • Granska och utvärdera om verksamheten drivs i enlighet med Ziklo Banks interna regler.
 • Granska och regelbundet utvärdera Ziklo Banks riskhantering utifrån dess beslutade riskstrategi och riskaptit.
 • Granska och utvärdera om Ziklo Banks interna regler är lämpliga och förenliga med lagar, förordningar och andra regler.
 • Regelefterlevnad (Compliance)

  Bankens regel­efterlevnads­ansvarige ska följa upp och kontrollera att bolaget drivs enligt gällande lagar och regler. Minimera compliancerisker genom att proaktivt informera och utbilda om nya lagar och regler. Rollen ska för övrigt fylla det syfte som finns i gällande regelverk om Regelefterlevnad.

  Regelefterlevnadsansvarig ansvarar bland annat för att:

  • Identifiera och tolka lagar och andra regelverk som beskrivs i FAR:s regelsamling för bank.
  • Informera och utbilda personal på alla nivåer, inklusive styrelse och företagsledning, om de regler som Ziklo Bank ska följa.
  • Vara rådgivande till personal, ledning och styrelse i compliancefrågor.
   Inför varje år ta fram en complianceplan som talar om årets fokusområden.
  • Granska relevanta sanktionsbeslut från Finansinspektionen och mappa dessa mot Ziklo Banks verksamhet, interna styrdokument på rullande 3-års basis, efterlevnaden av penningtvättsreglementet samt övrigt som VD och styrelse efterfrågar. Dessutom genomföra granskningar i övrigt som funktionen anser lämpliga.
  • Följa upp och rapportera granskningsanmärkningar från Regelefterlevnad, Riskkontroll och Intern revisionen som inte åtgärdas inom utsatt tid.
   Kontrollera i slutet av varje år att Regelefterlevnad, Riskkontroll och Internrevision har genomfört planerade kontroller och granskningar.
  • Deltar på revisions- och riskkommitténs möten (styrelseutskott).
  • Närvara vid styrelsemöten under punkt då regelefterlevnadsrapporten behandlas.
 • Riskkontroll

  Bankens riskkontrollfunktion är inrättad i enlighet med de krav som ställs i lagen om bank- och finansieringsrörelse samt Finansinspektionens föreskrifter. För att säkerställa riskkontrollfunktionens oberoende rapporterar riskchefen till vd och styrelsen. Riskchefen rapporterar till styrelsen vid styrelsemöten och till vd varje månad.

  Riskchefens ansvarsområde är bland annat:

  • Kontrollera att alla väsentliga risker som banken exponeras för eller kan förväntas komma att exponeras för identifieras och hanteras av berörda funktioner, dels identifiera risker som uppstår på grund av brister i bankens riskhantering, dels kontrollera att varje affärsenhet övervakar samtliga för affärsenheten väsentliga risker på ett effektivt sätt.
  • Övervaka och kontrollera bankens riskhantering.
  • Kontrollera och analysera bankens väsentliga risker och utvecklingen av dessa samt identifiera dels nya risker som kan uppstå till följd av förändrade förutsättningar.
  • Ansvarar för att information om företagets risker regelbundet lämnas till styrelsen samt regelbundet, dock minst kvartalsvis, rapportera sin bedömning såväl skriftligt som muntligt till styrelsen.
  • Kontrollera att relevanta interna regler, processer och rutiner avseende riskhantering följs, att de är ändamålsenliga och effektiva samt föreslå ändringar i dessa om det behövs.
  • Identifiera, kontrollera och rapportera risker för fel i bankens antaganden och bedömningar som ligger till grund för bankens finansiella rapportering.
  • Samordna IKLU-processen och rapportera till Finansinspektionen.