Bolagsordning

Bolagsordning för Ziklo Bank AB (publ)

Org. nr 556069-0967 

§ 1 Bolagets firma är Ziklo Bank AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Bolaget har vidare till föremål att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Bolaget får härvid bland annat:

 • Lämna och förmedla kredit, företrädesvis mot säkerhet i form av företagshypotek eller pant i leasing- och avbetalningskontrakt
 • Medverka vid finansiering, bl a genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing)
 • Lämna kredit utan att härför kräva särskild säkerhet
 • Lämna kontokortskredit utan att härför kräva särskild säkerhet
 • Bedriva kontokortsverksamhet inklusive inlåning
 • Förmedla betalningar
 • Ställa garanti för kredit och ikläda sig liknande åtaganden
 • Förmedla tilläggstjänster såsom försäkringar och serviceavtal
 • Erbjuda administrativa tjänster i anslutning till finansieringsverksamheten
 • Lämna ekonomisk rådgivning

Verksamheten skall syfta till att på den svenska marknaden främja försäljningen av Volvo Cars produkter och, direkt eller indirekt, Volvoåterförsäljarnas avsättning av de motorfordon och de övriga produkter som marknadsförs av Volvohandeln samt även erbjuda finansiering och administrativa tjänster avseende andra motorfordon och/eller motorfordon av andra märken samt sådana hänförliga produkter.

§ 3 För anskaffande av medel för sin verksamhet får bolaget låna upp medel, bl a genom att ge ut skuldebrev, obligationer och andra jämförbara fordringsrätter. I den utsträckning som behövs för att balansera i bolagets verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning får bolaget förvärva derivatinstrument på penning- och valutamarknaden.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor. 

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000). 

§ 6 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 

§ 7 Styrelsen beslutar om firmateckningsrätt och må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma. 

§ 8 Förutom ledamöter som p.g.a. lag kan komma att utses i annan ordning skall bolagets styrelse bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter för dessa. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Bolaget skall ha verkställande direktör.

Styrelsen skall i särskild instruktion, vilket fastställs för ett år i sänder, meddela föreskrifter om de befogenheter som tillkommer verkställande direktören. 

§ 9 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 10 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall utses en eller två revisorer; varav minst en skall vara auktoriserad revisor, och en eller två suppleanter för dessa, varav likaledes minst en skall vara auktoriserad. Alternativt må istället för auktoriserad revisor utses registrerat revisionsbolag. 

§ 11 I bolaget skall årsstämma hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Vid bolagsstämman äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. 

§ 12 Kallelse till årsstämma skall ske genom rekommenderat brev. Dessutom skall kallelse alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Även andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderat brev. 

§ 13 Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller två justeringsmän
 • Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 • Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 • Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 • Fråga om avkastning på tillskjutna garantifonder skall erläggas
 • Övriga ärenden, som enligt lag skulle upptas på årsstämman eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

§ 14 Har aktie övergått till en fysisk eller juridisk person, som inte tidigare är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. Lösenrätten skall endast kunna utnyttjas avseende samtliga hembjudna aktier.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Under tiden från aktiens övergång till dess den definitiva ägaren är införd i bolagets aktiebok, får rösträtt och därmed sammanhängande rättigheter för de aktuella aktierna utövas av överlåtaren (men inte förvärvaren).

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde. Om parterna inte är överens om värdet bestäms värdet av skiljemän i den ordning gällande lag om skiljeförfarande föreskriver.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

§ 15 Garantifond får endast bildas genom kontanttillskott.

Tillskjutet belopp, för vilket någon säkerhet inte får ställas, skall innestå under obegränsad tid och får inte sägas upp från placerarens sida. Återbetalning av beloppet får inte ske utan tillstånd av Tillsynsmyndigheten.

Vid garantifondens bildande skall bestämmas, antingen att avkastningen på tillskjutet belopp skall utgå under samma förutsättningar som gäller för aktieutdelning eller att ränta skall utgå på tillskjutet belopp. Om tillskjutet belopp skall vara räntebärande skall räntebetalningen skjutas upp om bolagets resultat för visst eller vissa år inte medger räntebetalning.

Tillskjutet belopp medför rätt till betalning först efter bolagets samtliga övriga borgenärer.

Tillskjutet belopp får tas i anspråk för förlusttäckning under löpande verksamhet, d.v.s. utan att det mottagande bolaget behöver träda i likvidation.