Dina rättigheter

Information om de personuppgifter vi behandlar om dig

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig samt information om:

 • För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.
 • Vilka typer (kategorier) av personuppgifter som behandlingen gäller.
 • Vem vi lämnar ut dina personuppgifter till, eller ska lämna ut personuppgifterna till (mottagare). Mottagare kan exempelvis vara våra leverantörer.
 • Under vilken tid som dina personuppgifter sparas hos oss, eller de kriterier vi använder för att fastställa denna period.
 • Din rätt att begära rättelse av eller radering av personuppgifterna.
 • Din rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt din rätt att invända mot behandlingen.
 • Din rätt att lämnat in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Varifrån vi har samlat in dina personuppgifter om du inte själv försett oss med dina personuppgifter.
 • Om vi använder oss av så kallat automatiserat beslutsfattande (beslut utan mänsklig inblandning) baserat på dina personuppgifter, inklusive profilering. Du har även rätt att få information om hur vi använder automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och vilka följder denna behandling kan resultera i.
 • Vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter om de delas med en internationell organisation eller förs över till ett land utanför EU/EES.

För information om vår behandling av dina personuppgifter se vår dataskyddspolicy.

Registerutdrag

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling (registerutdrag).

Du kan begära ett registerutdrag genom något av följande alternativ:

 • skicka ett brev till oss;
 • skicka ett säkert meddelande via internetbanken; eller
 • kontakta kundservice per telefon.

Fyll i blanketten för registerutdrag och skicka blanketten antingen via post på det sätt som beskrivs ovan eller bifoga blanketten som ett säkert meddelande via internetbanken. Vår postadress är Ziklo Bank, Box 198, 401 23 Göteborg.

Radering

Du har under vissa förutsättningar rätt till radering eller ”rätten att bli bortglömd”, som det också kallas. Du har rätt till radering av personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om du har återkallat ett samtycke som behandlingen bygger på och vi inte baserar behandlingen på någon annan rättslig grund.
 • Om du har invänt mot behandlingen, för det fall vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina skäl till invändningen.
 • Om vi behöver radera personuppgifterna för att följa lag eller annan rättslig förpliktelse.

Rättigheten är dock begränsad då vi fortfarande kan ha rätt att behandla personuppgifterna med stöd av en rättslig förpliktelse. Som bank är vi skyldiga att uppfylla en rad lagkrav, bland annat bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning och konsumenträttsliga lagar. Om personuppgifterna raderas kommer vi att meddela de som vi har delat dina personuppgifter med. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Kontakta kundservice för att göra en begäran om att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss, samt rätt att begära att dessa personuppgifter överförs till annan som är personuppgiftsansvarig. Det gäller endast när behandlingen grundar sig på ditt samtycke samt där behandlingen av personuppgifterna sker automatiserat. Det går även att flytta uppgifter när du är inloggad i internetbanken, där du kan välja om filen ska sparas ner på din dator eller skickas vidare till en angiven e-postadress. Kontakta kundservice för att göra en begäran om att få ut eller överföra dina personuppgifter till annan som är personuppgiftsansvarig.

Rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och få ofullständiga personuppgifter kompletterade. När rättelsen är gjord får du meddelande om det. Om personuppgifterna rättas kommer vi att meddela de som vi har delat personuppgifter med om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Kontakta kundservice för att göra en begäran om rättelse.

Invändning mot behandling

I de fall vi behandlar personuppgifter med stöd av intresseavvägning som rättslig grund har du rätt att invända mot den behandlingen. I de fall du gör en invändning för skäl gällande din specifika situation ska vi pröva om vi har berättigade skäl för behandlingen och om våra skäl väger tyngre än dina intressen och rättigheter. Huruvida vi har ett berättigat intresse finns beskrivet ovan under intresseavvägning och förklaras även i vår dataskyddspolicy.

Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för så kallad direktmarknadsföring. Detta innebär att dina personuppgifter används av oss för att kontakta dig direkt med exempelvis information kring våra produkter och tjänster. Du har också rätt att motsätta dig profilering kopplat till marknadsföring. Läs mer om profilering under hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy. Kontakta kundservice för att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel under tiden som en kontroll pågår om uppgifternas korrekthet, eller om ändamål saknas för behandling men uppgifterna behövs av dig för att försvara ett rättsligt anspråk. När begränsningen upphör har du rätt att informeras om detta. Om behandlingen begränsas kommer vi att meddela de som vi har delat personuppgifter med om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Kontakta kundservice om du vill utöva din rätt att begränsa en behandling.

Återkalla ditt samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss via kundservice så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Relaterade dokument