Ersättningar

Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare som bidrar till bankens långsiktiga värdetillväxt. Bankens ersättningar ska främja en effektiv riskhantering och inte uppmuntra till överdrivet risktagande. 

Basen utgörs av fast ersättning. I vissa fall kan ersättningen kompletteras med en rörlig del för ett fåtal medarbetare. Till ledande befattningshavare, anställda som fattar beslut om krediter/limiter eller anställda inom kontrollfunktioner som arbetar med regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision utgår ingen rörlig ersättning. 

Bankens styrelse har inom sig utsett en ersättningskommitté med uppgift att bereda väsentliga ersättningsbeslut. En oberoende kontrollfunktion har till uppgift att granska bankens ersättningssystem och rapporterar resultatet av sin granskning till styrelsen. 

Innan ett beslut kan fattas om att anta ersättningspolicy eller besluta om andra väsentliga förändringar av bankens ersättningssystem ska en riskanalys genomföras. Banken identifierar årligen anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. 

Upplysningar om VD:s och ledande befattningshavare ersättningar framgår av bolagets årsredovisning Not 12. 

Ersättningsrapport 2023