Ziklo Banks styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret att förvalta Ziklo Banks angelägenheter i såväl bankens som aktieägarnas intresse. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, vid behov ska extra sammanträde hållas. 

Till styrelsens uppgifter hör därutöver bland annat att:

 • Behandla och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur.
 • Fastställa och följa upp strategier och övergripande mål med hänsyn till bankens långsiktiga finansiella intressen, de risker banken exponeras för och kan komma att exponeras för samt det kapital som krävs för att täcka bankens risker.
 • Fortlöpande utvärdera bankens operativa ledning och vid behov tillsätta eller entlediga VD samt godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför bolaget.
 • Hålla sig underrättad om bankens utveckling för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning.
 • Verka för hållbart perspektiv för verksamheten.
 • Se till att etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande och att den externa informationen präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
 • Årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser bankens hantering av likviditetsrisk.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens kommittéer

Styrelsen har tillsatt fyra kommittéer vilka ska behandla frågor inom sina respektive områden. Arbetet som bedrivs i kommittéerna rapporteras löpande till styrelsen, och ska ses som ett sätt att effektivisera och fördjupa arbetet inom särskilda områden, inte att överta det ansvar som åligger styrelsen som helhet. Innan det ordinarie styrelsemötet, samt löpande vid behov, träffas ledamöterna i respektive kommitté för att diskutera, besluta och bereda aktuella ärenden inför beslut av styrelsen.

 • Kreditkommittén

  Styrelsen ska vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens kreditkommitté. Efter konstituerande sammanträde 2023 består kommittén av Urmas Kruusval, Synnöve Trygg, Per Avander och Johan Ekdahl. Kreditkommittén är ett förberedande organ som bereder ärenden och lämnar rekommendationer på kreditbeslut till styrelsen.

 • Revisions- och riskkommittén

  Styrelsen ska vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens revisions- och riskkommitté. Efter konstituerande sammanträde 2023 består kommittén av Urmas Kruusval, Synnöve Trygg, Per Avander och Johan Ekdahl. Revisions- och riskkommittén är ett beredningsorgan som ska övervaka den finansiella rapporteringen, den interna kontrollen, internrevisionen samt riskhanteringssystemet. Revisions- och riskkommittén ska hålla sig informerad om räkenskapsrevisionen, granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet samt ska bistå valberedningen vid upprättande av förslag till revisorsval. Utöver det ska kommittén även rekommendera styrelsen vilka tjänster som banken får anlita revisorn till.

 • Ersättningskommittén

  Styrelsen ska vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens ersättningskommitté. Efter konstituerande sammanträde 2023 består kommittén av Urmas Kruusval, Per Avander och Johan Ekdahl. Ersättningskommittén ansvarar för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy.

 • IT-kommittén

  Styrelsen ska vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens IT-kommitté. Efter konstituerande sammanträde 2023 består kommittén av Urmas Kruusval, Synnöve Trygg, Ann Hellenius, Jessica Span och Johan Ahlberg. IT-kommittén är ett beredningsorgan som ska övervaka IT-säkerheten mot bakgrund av säkerhetskraven inom IT-området och ansvarar för att lämna rekommendationer till styrelsen i säkerhetsarbetet.

Relaterade länkar