5 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q1 2023. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2023.

Delårsrapport Q1 2023

JAN–MAR 2023 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 251 mnkr (175)

Räntabilitet på eget kapital: 13,9% (10,7)

Utlåning per 31 mars: 40,2 mdkr (38,8)

Kreditförluster: 5,4 mnkr (2,3)

Kärnprimärkapitalrelation: 23,2% (21,1)

K/I-tal: 0,45 (0,46)

VD har ordet

Bankens rörelseresultat för årets tre första månader landar på 251 mnkr (175), vilket är ett mycket starkt resultat drivet av ett kraftigt räntenetto under perioden. Avkastningen på eget kapital uppgår i första kvartalet till 13,7%. Utlåningen överskrider för första gången i bankens historia 40 miljarder kronor, trots att efterfrågan på pengar generellt sett är sjunkande i en sämre konjunktur. De snabba räntehöjningarna från Riksbanken har gett Volvofinans ett större räntenetto genom bankens starka fundingmix, där vi med vår attraktiva inlåningsränta (3%) har en stor inlåning mot många privatpersoner.

Övriga nyckeltal som presenteras i kvartalet är också mycket starka, vilket är extra viktigt att visa i en period som föregåtts av en internationell bankoro, inte minst mot bakgrund av det som hänt i Silicon Valley Bank och Credit Suisse. I denna typ av turbulens blir det extra viktigt att ”stresstesta” olika scenarier och undersöka de potentiella effekter och risker som detta kan medföra för banken. Vi kan dock sammantaget konstatera att bankens affärsmodell står sig fortsatt mycket stark. Ser man isolerat till kreditförluster så uppgår bankens kreditförluster endast till 0,04%, som en kombination av bankens unika affärsmodell, med väletablerade kreditriskmodeller, samt med en stor diversifierad kundstock. De ökade räntenivåerna och den tuffa konjunkturen framåt kommer att öka på kreditförlusterna, men samtidigt sker detta från en mycket låg nivå. Bankens kapitaltäckning är fortsatt mycket stark trots den ökade utlåningen och där kärnprimärkapitalrelationen ökar till hela 23,2%.

Utlåningen överskrider för första gången i bankens historia 40 miljarder
Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank

Utveckling i segment

Segmentet Cars, med affärerna Retail Cars, OEM samt Payments, tillsammans med segmenten Fleet och Trucks presterar alla enligt eller över plan inom sina respektive marknadsområden. Inom Cars fortsätter man utvecklingen i de nya affärerna, Fleet är fortsatt marknadsledande i Sverige och ökar sina volymer. Den fortsatt starka begagnatmarknaden gör också att banken vidhåller sin starka intjäning i affärsområdet. Trucks bidrar tillsammans med Volvo Lastvagnar och Volvohandeln till utvecklingen av elektrifierade lastbilar samtidigt som man fortsätter ta marknadsandelar.

Orderstockarna hos våra tillverkare är fortsatt stora, men utmaningarna framåt ligger i en försämrad konjunktur, som nu framför allt märks på konsumentsidan, som resulterat i en påtaglig efterfrågeminskning av nya bilar. Branschorganisationen Mobility Sweden justerade nyligen ner sin årsprognos för nybilsregistreringar från 290 000 till 265 000 bilar. I bankens värdekedja har vi en lång erfarenhet av att möta konjunktursvängningar och tillsammans med våra partners att utveckla och anpassa våra paketeringar och erbjudanden för att hjälpa våra kunder och möta rådande marknadsbehov.

Mobilitetsbanken i den Gröna Staden

Även om konjunkturen framåt är osäker, inte minst mot den höga räntenivån och skuldtyngda konsumenter och företag, har vi stark tillförsikt och ser en spännande tid för banken framgent. Genom fortsatta investeringar i digitala förmågor förbereder vi oss för framtiden som kommer. Vi fortsätter därför outtröttligt vår spännande resa i det nya framväxande ”gröna” samhället för att ta den lediga positionen som ”The Mobility Bank” och därmed fortsätta utveckla produkter och tjänster inom den cirkulära mobilitet som marknaden efterfrågar.

  • Avsändare

    Conny Bergström

    Verkställande direktör, Ziklo Bank AB