25 augusti 2023

Delårsrapport Q2 2023

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q2 2023. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2023.

Delårsrapport Q2 2023

JAN–JUNI 2023 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 514 mnkr (362)

Räntabilitet på eget kapital: 14,1 % (11,0)

Utlåning per 30 juni: 40,8 mdkr (38,7)

Kreditförluster: 3,3 mnkr (13,2)

Kärnprimärkapitalrelation: 23,1 % (22,3)

K/I-tal: 0,44 (0,46)

VD har ordet

Marknadsräntorna har fortsatt stigit i hög takt under andra kvartalet, mycket tack vare den exceptionella inflationssituationen. Den snabba ränteökningen gynnar bankernas räntenetto på kort sikt, inklusive Volvofinans Bank. Vårt räntenetto är främsta drivaren till ett nytt rekordresultat på 514 mnkr, jämfört med 362 mnkr under motsvarande period förra året. Samtidigt ser vi utmaningar i konjunkturen och tillsammans med en högre räntemiljö blir det allt tuffare för våra partners att erbjuda attraktiva bilfinansieringsupplägg, inte minst till en ekonomiskt pressad hushållssektor.

Positiv utlåningstillväxt

Positivt är dock att utlåningsvolymen växer under kvartalet och vi summerar första halvåret till 40,8 mdkr (38,7). Bankens kreditförluster ligger på en fortsatt mycket låg nivå och med en stark kärnprimärkapitalrelation på över 23%.

Stark begagnatmarknad

Samtliga segment med underliggande affärsområden Cars, Fleet, Trucks, OEM och Payments rapporterar ett bättre resultat än föregående år. Detta är huvudsakligen tack vare det förbättrade räntenettot, men även den starka begagnatmarknaden spelar in med ett högre avyttringsresultat inom operationell leasing i affärsområdet Fleet.

Trots utmaningar i konjunkturen står sig banken mycket stark
Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank

Nedgång i nybilsregistreringar

Mobility Swedens helårsprognos uppgår till 265 000 registrerade nya bilar vilket innebär en nedgång om 8% jämfört med 2022. För det första halvåret håller sig registreringarna i nybilsförsäljningen relativt stabila på 140 000 bilar vilket är en minskning om 2,4%. Vi ser att privatmarknaden mattats av i sin helhet i takt med höjda marknadsräntor och osäkerhet i framtida konjunktur. Efter avskaffandet av miljöbilsbonusen i november 2022 har också elbilsregistreringar bland privata kunder sjunkit markant och vi ser en minskning från 58% till 34% i andel elbilar för det första halvåret.

Stark marknad för nya lastvagnar

För tunga lastbilar ser vi en robust tillväxt på över 27% under första halvåret och 3 341 fordon registrerades. Här har Volvo Lastvagnar etablerat sig som marknadsledare. Det är också värt att notera att eldrivna lastbilar nu utgör 4,2% mot 2,6% samma period förra året och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på klimatvänliga och kostnadseffektiva fordon. I banken ser vi stora möjligheter att även inom den tunga fordonssektorn bidra med innovativa finansieringstjänster och smarta administrationssystem för framtidens hållbara transporter.

Möjligheter i hållbar mobilitet

Inför hösten räknar vi med ytterligare avkylning på marknaden. Riksbanken planerar ytterligare räntehöjningar samtidigt som det geopolitiska läget troligen kommer att förvärra osäkerheten. Trots utmaningar i konjunkturen står banken med urstarka nyckeltal och en mycket god årsprognos positionerar vi oss för att fortsätta investera i innovativa lösningar och förmågor som våra kunder och partners efterfrågar. Vi befinner oss mitt i ett skifte där ett grönt samhälle tar form, och där ett nytt ekosystem med elektrifierade fordon och smarta tjänster växer fram. Vår strävan är att ta positionen som den främsta och mest ansedda finansiella aktören inom hållbar mobilitet – The Mobility Bank!

Porträtt på Conny Bergström
  • Avsändare

    Conny Bergström

    Verkställande direktör, Ziklo Bank AB