7 mars 2023

Förtida inlösen av förlagslån i Volvofinans Bank

Volvofinans Bank AB (publ) (”Volvofinans Bank”) kommer den 11 april 2023 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0011062744 om 400 MSEK som gavs ut den 28 mars 2018.

Läs pressmeddelandet

Volvofinans Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, att utöva sin rätt att påkalla förtida inlösen. Förlagsbevisen löses in till ett pris motsvarande det nominella värdet tillsammans med upplupen obetald ränta till och med dagen för inlösen. Inlösendagen är den 11 april 2023 och betalning kommer i enlighet med villkoren att erläggas till de personer som på avstämningsdagen den 31 mars 2023 är registrerade som innehavare hos Euroclear Sweden. Inlösen har godkänts av Finansinspektionen.

Volvofinans Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, skicka ett meddelande om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av förlagsbevisen samt publicera meddelandet på bolagets hemsida.

I samband med inlösen kommer Volvofinans Bank att ansöka om avnotering av förlagslånet hos Nasdaq Stockholm.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Norland, Treasurer
Telefon: +46 708 83 18 80
E-post: lars.norland@volvofinans.se