2 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2023. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2023

JAN–DEC 2023 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 1 020 mnkr (775)

Räntabilitet på eget kapital: 13,6 % (11,5)

Utlåning per 31 december: 42,5 mdkr (39,9)

Kreditförluster: 13,5 mnkr (24,2)

Kärnprimärkapitalrelation: 22,5 % (22,9)

K/I-tal: 0,44 (0,45)

VD har ordet

Efter ett 2023 med för banken gynnsamma förhållanden kan Volvofinans Bank för första gången någonsin summera ett rörelseresultat på över en miljard kronor, 1 020 mnkr (775). Resultatet ökar med 32 % mot föregående år och förklaras främst av ett högre räntenetto, vilket i sin tur genererats av ränteuppgång och utlåningstillväxt, samt en fortsatt stark marknad för begagnade personbilar vilket medför ett ökat avyttringsresultat för bilar i vår leasingaffär. Rörelseresultatet ger en räntabilitet om 13,6 % (11,5).

Utlåningstillväxt inför låga förväntningar 2024

Total utlåning växer med 2,6 mdkr till 42,5 mdkr (39,9) bland annat drivet av höga leveranser av pandemibeställda bilar som kunnat levereras efter att komponentbristen lättat under året. Utlåningstillväxten är extra välkommen inför 2024 då vi har anledning att tro oss se ett lägre behov av bilfinansiering framåt, i spåret av dämpad investerings- och konsumtionsvilja hos våra egna och våra partners företags- respektive privatkunder. Dessutom har vi från och med oktober
2023 upphört med nybilsfinansiering av Renault, som en följd av tillverkarens byte av generalagent.

Ökade nybils- och lastvagnsregistreringar

Under 2023 registrerades något fler personbilar i Sverige än under 2022. Med nära 290 000 registreringar ökade antalet med ca 1 600 bilar. Volvo Cars är fortsatt marknadsledare med 14,3 % marknadsandel, Renault/Dacia är sidledes
med 3 % samt Polestar backar några tiondelar till 1,3 % efter att ha ökat kraftigt under 2022. Andelen elbilar ökade till 39 % av totala registreringar, en ökning från 33 % 2022. Prognosen från branschorganet Mobility Sweden avseende 2024 är 240 000 nyregistreringar där andelen elbilar spås gå ner till 35 %.
Skulle prognosen slå in är det den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008-2009. De senaste tio åren har i snitt 326 000 nya bilar registrerats per år. Utöver personbilar är prognosen för transportbilar 45 000, vilket är något över det
starka utfallet för 2023 på 43 700 registreringar (+27%).
Utvecklingen för tunga lastbilar under 2023 har varit mycket positiv, totala registreringar ökade med dryga 20 % till 6 600 lastbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin. Volvo Lastvagnar är fortsatt marknadsledare med ca 3 000 registreringar och en marknadsandel om 45 %. Andelen nyregistrerade eldrivna lastbilar är ännu låg, ca 4 %, även om tillväxttakten är hög.

Vår vision är att bygga den ledande banken för framtidens mobilitet.
Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank

Starka resultat i alla tre segment

För Volvofinans Banks rörelsesegment - Cars, Fleet och Trucks – presterar
alla tre bättre än plan. Bankens största segment sett till affärsvolym, Cars,
där även affärerna OEM samt Payments ingår, levererar ett resultat som är
dryga 118 mnkr högre än föregående år. Resultattillväxten kommer främst av ett ökat räntenetto men även genom upplösning av riskreserv. Inom Fleet, vår storföretagsaffär, drivs resultatökningen om 80 mnkr främst av positiva effekter från avyttringen av bilar i operationella leasingavtal. Slutligen Trucks, som har den största relativa resultattillväxten genom att dubbla resultatet, med 47 mnkr, vilket helt förklaras av ett ökat räntenetto.

Ziklo - En ny tids bank

Som vi tillkännagav i slutet av oktober 2023 kommer Volvofinans Bank under första kvartalet i år byta namn till Ziklo Bank. Namnet Ziklo som vi vill skall symbolisera framtidens hållbara mobilitet, kommer av ciklo vilket betyder just kretslopp/cykel på latin.

Namnbytet är också ett sätt att förstärka bankens redan inslagna väg med
att arbeta i en bredare marknad tillsammans med fler partners och bilmärken. Samtidigt som Volvofinans är kvar som produktnamn och varumärke precis som idag och att vi fortsätter utveckla innovativa tjänster och produkter till Volvoägare. Strategin är inte att sluta göra saker utan att nå fler med vår expertis inom mobilitetskoncept, möta befintliga och nya kunders växande efterfrågan på att snabbt och enkelt kunna gå över till hållbara transporter. Vår vision är att bygga den ledande banken för framtidens mobilitet.

Slutord

Vi lämnar nu ett bra verksamhetsår och ett historiskt starkt resultat bakom oss, och känner nu stor ödmjukhet inför 2024 med tanke på de geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter som finns om framtiden. Samtidigt ser vi också med stort engagemang och spänning fram mot att lansera Ziklo Bank och fortsätta nyss nämnda strategi.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra kunder och partners. Och inte minst vill vi också passa på att tacka våra fantastiska medarbetare, för att de med stort engagemang och kunnande möjliggör resan mot den ledande mobilitetsbanken.

Conny Bergström och Joel Graffman framför en byggnad. Foto.
  • Avsändare

    Conny Bergström

    Verkställande direktör, Ziklo Bank AB

  • Joel Graffman

    Vice verkställande direktör, Ziklo Bank AB