7 november 2023

Delårsrapport Q3 2023

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q3 2023. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 7 november 2023.

Delårsrapport Q3 2023

JAN–SEP 2023 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 826 mnkr (580)

Räntabilitet på eget kapital: 14,9 % (11,6)

Utlåning per 30 september: 40,7 mdkr (37,8)

Kreditförluster: 9,5 mnkr (17,8)

Kärnprimärkapitalrelation: 23,8 % (23,2)

K/I-tal: 0,41 (0,43)

VD har ordet

Resultatet i Volvofinans Bank når nya höjder efter ännu ett kvartal med fortsatt stigande kortränta och räntehöjning från Riksbanken. Den nya rekordnivån uppgår till 826 mnkr (580) per den 30 september. Trenden med kraftigt förbättrat räntenetto, främst drivet av ränteuppgången, håller i sig. Vi ser samtidigt en fortsatt stark efterfrågan hos våra sparkontokunder där vi erbjuder en konkurrenskraftig sparränta. Mycket talar dock för att vi inom kort når räntetoppen, givet en allt lägre inflation, och att Riksbankens räntehöjningar då upphör. Även om utlåningen under tredje kvartalet backar något så är utlåningstillväxten 7,7% jämfört med september föregående år och uppgår till 40,7 mdkr (37,8). Den ökade utlåningen bidrar också till det högre räntenettot.

Trenden med höga begagnatpriser håller i sig

Vidare så håller de höga priserna på begagnade personbilar i sig, vilket i sin tur medför ökade avyttringsresultat för begagnade bilar, ett resultatbidrag som främst uppstår inom vårt affärsområde Fleet. En mycket gynnsam period för avyttring av begagnade bilar håller alltså i sig, men utsikterna är negativa på grund av försämrad efterfrågan som följer av lågkonjunkturen samt normaliserad tillgång på nya bilar.

Volvofinans breddar sitt utbud och byter namn till Ziklo Bank
Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank

Starka nyckeltal och affärsområden

En redan urstark kärnprimärkapitalrelation stiger ytterligare till 23,8% (22,2) genom upparbetat resultat samt räntabiliteten närmar sig 15%. De konstaterade kreditförlusterna, vilka enbart kommer från kontokortsverksamheten inom affärsområdet Payments, uppgår till 13,4 mnkr. Tillsammans med modellerade förväntade kreditförluster, som är positiva, summeras totala kreditförluster till 9,5 mnkr (17,8).

Samtliga segment går klart över plan, där Trucks sticker ut allra mest, följt av Cars som god tvåa, där tillväxten i båda fallen drivs av ett ökat räntenetto. Även Fleet överträffar fjolåret med skillnaden att avyttringen vid leasingavslut är den större bidragande faktorn där, vid sidan av räntenettot.

En mobilitetsbank i allra bästa form

Sammantaget fortsätter bankens mycket positiva utveckling trots en vacklande konjunktur, ett högre kostnadsläge samt en osäker omvärld. Vi kommer att gå in i ett nytt år i en tuffare konjunktur, men en med tiden nedåtgående ränteutveckling. Bankens extraordinära vinstdrivare, ränteuppgången och begagnatpriser, kommer ha en avtagande påverkan.
Men med starka upparbetade lånestockar och solida kunder/partners ser vi ingen anledning till överdriven oro, tvärtom ser vi framtiden med stor tillförsikt och mycket inspiration med den satsning som vi nu förbereder. Vi får nu möjlighet att arbeta med en bredare marknad i ett mobilitetskoncept som vi förberett under ett antal år och där vi mot marknaden varit tydliga med vart vi vill gå med vår ambition. Därför har styrelsens och ledningens förslag godkänts om ett byte av bolagsnamn, till Ziklo Bank, vilket senare också offentliggjordes i ett pressmeddelande den 18 oktober.

Volvofinans Bank byter namn till Ziklo Bank

Vi bygger ett ännu starkare samarbete med Volvo genom att behålla Volvofinans som varumärke och produktnamn samtidigt som vi lanserar en ny varumärkesplattform för framtidens mobilitetstjänster och ett breddat erbjudande. Vi byter därför namn till Ziklo som symboliserar framtidens hållbara mobilitet, ciklo betyder just kretslopp/cykel på latin, precis som Volvo betyder ”jag rullar”.

Det här är ett naturligt steg då banken de senaste åren har utvecklat erbjudandet med fler partners och bilmärken för att möta den växande efterfrågan från kunderna att göra övergången till hållbara transporter så snabb och enkel som möjligt.

Samtidigt som banken byter namn behålls Volvofinans som varumärke för den fortsatta utvecklingen tillsammans med Volvo och även betalningstjänsten CarPay behåller sitt namn. I samband med namnbytet kommer vår verksamhet mot företag med tjänstebilsparker, idag känt som CarPay Fleet, att heta Ziklo.

Vi planerar att genomföra skiftet till vår nya namn- och varumärkesplattform i början av 2024.

  • Avsändare

    Conny Bergström

    Verkställande direktör, Ziklo Bank AB