30 november 2022

Volvofinans Bank är godkänd för att använda nya kreditriskmodeller inom segmentet företag

Volvofinans Bank är godkänd för att använda nya kreditriskmodeller inom segmentet företag

Volvofinans fick 16/11 2022 tillstånd av Finansinspektionen att använda de nya IRK PD-modeller för företag som tar hänsyn till de nya regler som kring fallissemang och PD/LGD, de regler som i branschen omnämns som Basel IV eller slutförande av Basel III.

Detta är ett första steg för banken i processen att få nya IRK-modeller för alla segment på plats och därmed bibehålla bankens IRK-status. Projektet om att ändra i riskmodellerna är omfattande och många på banken har varit involverade i detta projekt. Banken har också haft extern hjälp och vill passa på att tacka för expertis och stöd från FCG och Smartr. ”-Vi på Volvofinans är stolta över att vara så långt fram i processen och ser fram emot nästa steg” menar Modellansvarig Susan Glennvall och Riskchef Gunnar Ekeroth.

EBA:s nya regler för tillämpning av definitionen av Fallissemang EBA/GL/2016/07 och EBA:s riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16) har medfört att alla IRK-banker har behövt göra om sina sk IRK-modeller. Vid fullt godkännande av resterande modeller är banken compliant med ovan regelverk och står väl rustade inför framtiden. Att IRK-modeller innebär att tillämpa egna kreditriskmodeller vid såväl prövning av krediter som kapitaltäckning av kreditrisk vilket ger en mer riskkänslig metod och är en konkurrensfördel.

För ytterligare information, kontakta:

Susan Glennvall, Modellansvarig, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 88 41
Susan.glennvall@volvofinans.se

Gunnar Ekeroth, Riskchef, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 90 49
Gunnar.ekeroth@volvofinans.se