24 mars 2023

Årsredovisning 2022

Härmed publicerar vi vår Årsredovisning för 2022. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023.

Årsredovisning 2022

JAN–DEC 2022 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 775 mnkr (658)
Räntabilitet på eget kapital: 12,7% (11,8)
Utlåning per 31 december: 39,9 mdkr (38,7)
Kreditförluster: 24,2 mnkr (3,8)
Kärnprimärkapitalrelation: 22,9% (21,3)
K/I-tal: 0,45 (0,44)

VD har ordet 

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket starka nyckeltal och 2022 utgjorde inget undantag med ett rörelseresultat på 775 Mkr (658 Mkr) och ett ROE på 12,7%. De största förändringarna i resultatet härrör från ett ökat räntenetto och en gynnsam marknad för begagnade bilar. Detta till trots att vi sett ett år med dramatik, elände och geopolitisk osäkerhet, inte minst på grund av det krig som bröt ut i Europa i början av året. Konsekvenserna har bland annat blivit stigande räntor, kraftigt stigande inflation och ökande arbetslöshet, ett år som påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Trots dessa omständigheter vill jag ändå passa på att belysa några ljusglimtar som 2022 har fört med sig.


Efter en stark avslutning på året ökar utlåningen med 1,2 mdkr till 39,9 mdkr (38,7) per årsskiftet, vilket imponerar med tanke på de leveransutmaningar vi har sett utifrån komponentbrister hos våra biltillverkarpartners. Fjärde kvartalet var dock ett lysande undantag där nästan 18 000 nya Volvobilar levererades vilket är 63 % fler än under samma period 2021. Volvofinans Bank finansierar majoriteten av dessa bilar förutom Volvo Cars egna operationella leasingprodukt för nya bilar – Care by Volvo. Ökningen visar således styrkan i bankens värdeerbjudande med en diversifierad mix av produkter och tjänster inom finansiering och fordonsrelaterade tjänster, inte minst i företagssegmentet, samt finansieringen av begagnade fordon.

Utveckling i segment

De svenska nybilsregistreringarna för helåret 2022 sjönk med dryga 4% till 288 000. Trots en stark avslutning på året tappar Volvo registreringar i marknaden som helhet. Polestar fortsätter sin tillväxtresa som nytt bilmärke i marknaden och visar en mycket bra ökning om 56% fler registreringar.

En tydlig trend är att andelen laddbara bilar fortsätter att öka bland nybilsregistreringarna och under 2022 uppgick laddbara till 56%, jämfört med 45% under föregående år. Rena elbilar utgör merparten med 95 000 bilar eller 33% och har ökat med 65% jämfört med 2021 och enskilt under december månad var andelen hela 51%. Förhoppningsvis fortsätter den viktiga omställningen mot elektrifierade bilar trots den slopade miljöbilsbonusen.

Vi kan också glädjande konstatera att elektrifieringen nu börjar synas även bland lätta lastbilar, där de stod för 14,5% av årsregistreringarna i Sverige. Nyregistreringarna på lastvagnssidan har likt personvagnsmarknaden också påverkats av produktionsstörningar och antalet registrerade tunga lastbilar (>16 ton) uppgick till 5 492, vilket är en ökning med 3,5%. Volvo Lastvagnar är här marknadsledare med 45% av registreringarna.

Volvofinans Banks rörelsesegment – Cars, Fleet och Trucks – presterar alla tre resultat som är bättre än förväntat. I Cars, som är bankens största segment sett till räntebärande volym på 25,7 mdkr inklusive våra kreditkort och digitala betallösningar, ökar resultatet med 66 mnkr till 366 mnkr (299). I huvudsak förklaras resultatförbättringen av ett ökat räntenetto till följd av stigande marknadsräntor. Inom segmentet Fleet där vi är marknadsledare med 9,3 mdkr i utlåningsvolym ökar resultatet ytterligare från fjolårets rekordresultat till 367 mnkr (327) där positiva effekter från avyttringen av bilar i operationella leasingavtal är huvudförklaringen.

Slutligen Trucks, bankens lastvagnsaffär med 4,9 mdkr i finansiering, där resultatet ökar rejält med 32% till 42 mnkr (32) är förklarat av ett högre räntenetto delvis drivet av tillväxt i utlåningsvolymen.

Nycklar i Den Gröna Staden

Volvofinans Bank strävar efter att möjliggöra rörelse och nyttjandet av hållbar mobilitet för alla typer av transporter. Genom att kombinera våra finansiella förmågor, vill vi bli ett så kallat ”one-stop-shop” för våra privat- och företagskunder i alla segment. Vi har under flera år beskrivit Volvofinans Banks resa mot det framväxande gröna samhället där vi vill ta den lediga positionen som ”The Mobility Bank”. De senaste årens goda resultattillväxt har gett oss möjlighet till fortsatta investeringar i denna spännande förändringsresa. Under året har nya förmågor lagts till i vår portfölj och presenterats för våra kunder. I finansieringsaffären har vi bland annat lanserat ”CarPay Green Billån” – ett grönt billån som finansieras via våra gröna obligationer. Inom våra betal- och lojalitetstjänster har vi utökat vårt bonussystem för att ge våra kunder möjligheten att använda sina bonuscheckar för laddningar samtidigt, som de tjänar dubbla mängden bonuspoäng.

Hos våra partners sker en spännande utveckling mot fullt elektrifierade bilar och i det litet större SUV-segmentet har lanseringen av flaggskeppen Volvo EX90 från Volvo Cars och Polestar 3 från Polestar adderat två bilar till premiumsegmentet av elbilar. Likaså sker spännande framsteg hos Volvo Trucks med de eldrivna modellerna Volvo FH, FM och FMX Electric.

Sammanfattning

Trots osäkra makroekonomiska parametrar går vi in i 2023 med optimism och med urstarka nyckeltal fortsätter vi våra investeringar för att bygga mobilitetsbanken och fortsätta utvecklingen av ett väldiversifierat värdeerbjudande inom vår bransch.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra kunder och partners. Jag vill också passa på att tacka våra fantastiska medarbetare som med sitt enorma engagemang och driv bygger framtidens bank för mobilitet med hållbara transporter.

Conny Bergström
Verkställande direktör
Volvofinans Bank AB